ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของโรงเรียนเรา | ปรัชญาโรงเรียน "ซื่อสัตย์ เมตตาวิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม" | คำขวัญของโรงเรียน "ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี"
Slides โดย www.itangmo.com
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 3
[6 ส.ค. 61]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561,1/2562 รายละเอียด
[17 พ.ค. 61]
เอกสารลงทะเบียนเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561 รายละเอียด
[10 พ.ค. 61]
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
[26 เม.ย. 61]
แบบรายงาน และขยายผลประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
 
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
27 - 30 กรกฏาคม 2561
หยุดเรียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา , วันเข้าพรรษา ,
วันเฉลิมพระพรรษารัชกาลที่ 10 และวันหยุดชดเชย
3 สิงหาคม 2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตร, มิสซาศุกร์ต้นเดือน, ตลาดนัดพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4 - 5 สิงหาคม 2561
ค่ายคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,6 , นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมปลาย เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ
5 สิงหาคม 2561
English Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
6 สิงหาคม 2561
เริ่มจำหน่ายใบสมัครภาคเรียนที่ 2/2561, 1/2462 , มอบเกียรติบัตรเด็กดี,นักเรียนซื่อสัตย์
7 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่ & Open House อนุบาล 3
8 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่ & Open House อนุบาล 1
9 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่ & Open House อนุบาล 2
10 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่ ระดับประถม, มัธยม
11 - 13 สิงหาคม 2561
หยุดเรียนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ, และวันหยุดชดเชย
(วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)
14 - 15 สิงหาคม 2561
นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
17 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (ปฐมวัย , นิทรรศการ)
18 สิงหาคม 2561
วันประกาศผลสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2561 (งดเรียนพิเศษเสาร์)
20 สิงหาคม 2561
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
21 สิงหาคม 2561
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
22 สิงหาคม 2561
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
23 สิงหาคม 2561
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, มัธยมศึกษาปีที่ 5
24 สิงหาคม 2561
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 3
25 สิงหาคม 2561
ทดสอบนักเรียนอนุบาล ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
26 สิงหาคม 2561
ค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษา
28 สิงหาคม 2561
กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ
31 สิงหาคม 2561
ตลาดนัดพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
Month/Day/Year
Events
July 27th - 30th , 2018
Official Holidays for Asarnha Bucha Day , Khao Phansa (Buddhist Lent
Day) , King Rama 10th Birthday And Substitution Day (Monday)
August 3rd , 2018
Make Merit Activity, Monthly Missa, Grade 5 P.T.N. Market Activity
August 4th - 5th , 2018
Ethics Training Camp for grade 10th, 12th,
Catholic retreat for Catholic students grade 10th - 12th
August 5th , 2018
English Camp for grade 3rd - 4th
August 6th , 2018
Start up for School Application Form for the new students (2/2018 ,
1/2019) ,Certificate Ceremony for good and honest students
August 7th , 2018
Mother Day's Activity & Open House for Kindergarten 3
August 8th , 2018
Mother Day's Activity & Open House for Kindergarten 1
August 9th , 2018
Mother Day's Activity & Open House for Kindergarten 2
August 10th , 2018
Mother Day's Activity
August 11th - 13th, 2018
Official Holiday for Queen Sirikit Birthday , Substitution Day (Monday)
August 14th - 15th, 2018
Doing penance for sins for Catholic students
August 17th, 2018
National Science Day (Kindergarten , Exhibition)
August 18th, 2018
Announcement for exam result
August 20th, 2018
Field trip for grade 2nd
August 21st, 2018
Field trip for grade 1st
August 22nd, 2018
Field trip for grade 3rd
August 23rd, 2018
Field trip for grade 5th & grade 11th
August 24th, 2018
Field trip for grade 7th & grade 9th
August 26th, 2018
Math Camp for grade 5th - grade 9th
August 28th, 2018
Evacuation Fire Drill Training Activities
August 31st, 2018
Grade 6 P.T.N. Market Activity
 
年 / 月 / 日
活动
2018 年 7 月 27-30 日
xué xiào fàng jià (bài fó jié , shǒu xià jié ) (lā mǎ shí shì huáng chǔ diàn xià)
dàn sheng jì niàn rì kāi mù diǎn lǐ bǔ xiū jiā rì
学校放假 (拜佛节, 守夏节)(拉玛十世皇储殿下)诞生纪念日开幕典礼-补休假日
2018 年 8 月 3 日
bài fó lǐ yì huó dòng tiàozǎshì chǎng ( wǔ nián jí )- ) -tiān zhǔ jiào yuè dǐ sòu jiào jù huì
拜佛礼议活动-跳蚤市场(五年级) -天主教月底授教聚会
2018 年 8 月 4-5 日
gāo zhōng 4-6 nián jí dào de xià lìng yíng - tiān zhǔ jiào xìn tú xué sheng jìng xiū
高中4-6年级 道德夏令营 -天主教信徒学生静修
2018年 8 月5日
xiǎo xué sān-sì nián jí yīng yǔ xià lìng yíng     小学三-四年级英语夏令营
2018年 8 月6日
2018-2019 nián kāi shǐ dì èr xué qī , dì yī xué qī bào míng -
shí jīn bú mèi bān jiǎng diǎn lǐ
2018-2019年开始第二学期-第一学期报名 - “拾金不昧”颁奖典礼
2018 年 8 月 7日
mǔ qīn jié huó dòng (yòu ěr yuán 3 bān)     母亲节活动(幼儿园3班)
2018 年 8 月8日
mǔ qīn jié huó dòng (yòu ěr yuán 1 bān)     母亲节活动(幼儿园1班)
2018 年 8 月 9 日
mǔ qīn jié huó dòng (yòu ěr yuán 2 bān)     母亲节活动(幼儿园2班)
2018 年 8 月10日
chūzhōng –gāo zhnōg xué sheng fàng jià zì xí
初中-高中学生放假自习
2018 年 8 月 11-13日
huáng hòu dān shēng jì niàn rì ( mǔ qīn jié ) huáng hòu dān shēng bǔ xiū jià
皇后诞生纪念日(母亲节) - 皇后诞生补休假
2018 年 8 月 14-15日
tiān zhǔ jiào xìn tú xué sheng gào bái rì     天主教信徒学生告白日
2018 年 8月 17日
yòu ěr yuán kē xué jiě shuō huó dòng     幼儿园 科学解说活动
2018 年 8 月 18日
dì yī xué qī gōng bù (qī zhōng kāo shì chéng jí ) xiū jià xīng qí liù fú xí bān
第一学期公布 (期中考试成绩) -休假星期六复习班
2018 年 8 月 20日
xiǎo xué èr nián jí kè wài tuò zhǎng huó dòng
小学二年级课外拓展活动
2018 年 8 月 21日
xiǎo xué yī nián jí kè wài tuò zhǎng huó dòng
小学一年级课外拓展活动
2018 年 8 月 22日
xiǎo xué sān nián jí kè wài tuò zhǎng huó dòng
小学三年级课外拓展活动
2018 年 8 月 23日年
xiǎo xué wǔ nián jí –gāo èr kè wài tuò zhǎng huó dòng
小学五年级-高二课外拓展活动
2018 年 8 月 24日
chū y ī –chū sān kè wài tuò zhǎng huó dòng
初一-初三课外拓展活动
2018 年 8 月 25日
cè shì yòu ěr yuán shēng xiǎo xué yì ni án jí
测试幼儿园升小学一年级
2018 年 8 月 26日
shù xué xià lìng y íng (xiǎo xué wǔ nián jí –zhōng xué)
数学夏令营(小学五年级-中学)
2018 年 8 月 28日
xiāo fáng yán xī xùn liàng     消防演习训练
2018 年 8 月 31日
tiào zǎo shì chǎng (liù nián jí)     跳蚤市场(六年级)