เกียรติยศ ความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของโรงเรียน
1. รางวัล ความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2561
ด้านสถานศึกษา
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ได้รับรางวัล "โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล" ในระดับดีมาก
ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563
ด้านนักเรียน
ทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันภายใน - ภายนอกสถานศึกษา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ความถนัด และประสบการณ์ของนักเรียนทุกๆ ด้าน จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ดังรายการ
การแข่งขันด้านกีฬา โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

วง Full Feel Ska โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ Hotwave Music Awards 2018 ไปครอง ได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา 100,000 บาท
และทุนสนับสนุนเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนผู้ชนะอีก 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลรูปปิ๊กสีทอง
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การประกวดวงดนตรี
1. นางสาวภัทรวด    จันทรโอกุล                               6. นายกรกฎา  สุขหอม
2. เด็กหญิงณฐยา    เหลาผา                                    7. นายภูมิพัฒน์  ประเสริฐลักษมี
3. นายอดินนท์   สุวรรณสุข                                      8. นางสาวบุญฑริกา   รสิตานนท์
4. นางสาว สวรินทร์   มานะการ                                9.นายจักชลัช  สุวรรณสุข
5. นายวีรภัทร  พิณสุรงค์                                          10. เด็กหญิงฉัตร์รวี  ศุภเจริญจิรนนท์
ด.ช.ชวัลวิทย์  สละพันธ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
    ได้รับ รางวัลชนะเลิศประเภทต้อสู้ รุ่นอายุ 9 – 10 ปี น้ำหนัก 22 – 25 ก.ก. การแข่งขัน ACT Taekwondo Championship 2018
ด.ช.ปิติ  จตุรภัทร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
    ได้รับ รางวัลชนะเลิศประเภทต้อสู้ รุ่นอายุ 11 – 12 ปี น้ำหนัก 36 – 39 ก.ก. การแข่งขัน ACT Taekwondo Championship 2018
ด.ช.ตุลยวัต  แก้วยม   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
    ได้รับ รางวัลชนะเลิศประเภทต้อสู้ รุ่นอายุ 9 – 10 ปี น้ำหนัก 33 – 36 ก.ก. การแข่งขัน เทควันโด กีฬาสร้างคน คนสร้างกีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ด.ญ.ปุณยนุช  เสรีเจริญชัย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
    ได้รับ  1. รางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทยุวชนหญิง อายุ 6 ปี น้ำหนักไม่เกิน 18 กก. ขึ้นไป
                  การแข่งขัน 2018 RSU NATTAKORN JUNIOR TAEKWONDO (ROAD TO THE SUN CIRCUIT # 1)
              2. รางวัลเหรียญทอง รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี น้ำหนัก 18 กก.
                  การแข่งขัน GH Bang เทควันโดยุวชน – เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
              3. รางวัลเหรียญทอง รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี น้ำหนัก 18 กก.   การแข่งขันเทควันโด Bankok Taekwondo 2018
ด.ช.พัสกร  กลางหนองแสง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
    ได้รับ  1. รางวัลเหรียญทอง รุ่นอายุ 9 – 10 ปี น้ำหนัก 31 – 35 กก.
                  ในการแข่งขันเทควันโด Bankok Taekwondo 2018
              2. รางวัลเหรียญทอง รุ่นอายุไม่เกิน 9 - 10 ปี น้ำหนัก 32 – 36 กก.
                  การแข่งขัน GH Bang เทควันโดยุวชน – เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ด.ช.สินธะ  สินธวาลัย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
    ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 9 – 10 ปี การแข่งขันเทควันโด รายการ Pasinee Jittrin Superfight 2018
ด.ช.ณัฐนนท์  วรรณปะโพธ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
    ได้รับ รางวัลเหรียญทอง ประเภทกรรเชียง 50 เมตร การแข่งขันว่ายน้ำ Satthasamut Swimming Cup (ศรัทธาสมุทร)ครั้งที่ 2
    ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
ด.ญ.ปัณณ์ณิกา  อ่อนทอง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/10 ได้รับ
    1. รางวัลเหรียญทอง ประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร ในการแข่งขันว่ายน้ำศิลปากร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1
    2. รางวัลเหรียญทอง ประเภทฟรีสไตล์ 25 เมตร การแข่งขันว่ายน้ำ The Mall Swimming Cup 2018
2. รางวัล ความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2560
ด.ช.สกลพัฒน์  สุวรรณวิรุฬห์    ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
นายล่ำซำ  วรทวีธำรง    ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
นายล่ำซำ  วรทวีธำรง    ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
การแข่งขันงานการศึกษาเอกชนนนทบุรี
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
1. ด.ช.เขมรัฐ  วงษ์จันทร
2. ด.ช.วิชญะ   ชมชื่น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขต
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3
1. ด.ญ.ปภาวรินทร์  สมบูรณ์
2. ด.ญ.ปัณณรัตน์   อนันตภักดีพงศ์
3. ด.ญ.พัทธวรรณ   รุ่งเรือง
4. ด.ญ.พิชชาพร    จันทร์มุ้ย
5. ด.ญ.พิชญาภัค   วัฒนาจิรวัฒน์
ด.ญ.ชนิภร  เกาะลอย    ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ด.ช.ปัญยากร  ดวงมาลา    ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
ด.ญ.ลภัสรดา  บุตรวงศ์    ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ด.ช.ภูราพรรษ์  พูลผล    ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
นางสาวสุจารวี  สุขวรรณวิทย์    ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การแข่งขันพูดภาษาจีน
นายภูริศ  อุกฤษฎ์มโนรถ    ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
นางสาวพิมพ์ลักษณ์  สิรกุลพงศา    ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
นางสาวบัณฑิตา  เนติวงศ์    ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การแข่งขัน GENERAL QUIZ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์
1. นายณัฐวัฒก์    พนมนิเวศน์                                              3. นางสาวบุณฑริกา  รสิตานนท์
2. นางสาวนงค์กัญญ์    อนันต์ศิริกมล
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การประกวดวงดนตรี
1. ด.ญ.ณฐยา    เหลาผา                                              6. ด.ช.จักชลัช  สุวรรณสุข
2. ด.ญ.ฉัตร์รวี    ศุภเจริญจิรนนท์                                  7. นายภูมิพัฒน์  ประเสริฐลักษมี
3. ด.ญ.สวรินทร์  มานะการ                                           8. นายอดินนท์  สุวรรณสุข
4. ด.ญ.ภัทรวดี  จันทรโอกุล                                           9.นายกรกฎา  สุกหอม
5. นางสาวบุณฑริกา  รสิตานนท์                                    10. นาย วีรภัทร  พิณสุรงค์
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การสวดมนต์หมู่ฯสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1. นางสาวภัสราภา    เย็นทรวง                                              4. นางสาวปาริษา  นาวารักษ์
2. นางสาวภัณทิชา    จันทสาร                                                5. นางสาวณัฐณิชา  ธรรมยศ
3. นางสาวรุจิรา  ปลื้มใจ
ด.ช.ปุญญวี  กาญจนสำราญวงศ์    ได้รับ
    1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด School Taekwondo Festival Championship 2017
    2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน RSU Martial ART Taekwondo – Jujitsu
    3. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน The Emperor Taekwondo Championship ครั้งที่ 1
    4. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน เทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
    5. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Tiger Thai song Ki yong cup ครั้งที่ 13
    6. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโดรายการเพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 8
    7. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Heroes Taekwondo International Championship Bangkok Thonburi University Thailand 2017(มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี) ครั้งที่ 3
    8. ในการแข่งขัน Taekwondo มหาวิทยาลัยบูรพา Championship 2017 ครั้งที่ 1
ด.ช.สินธะ  สินธวาลัย   ได้รับ
    1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโดรายการเพื่อฝันเพื่อวันกียรติยศ ครั้งที่ 8
    2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด Kasetsart university championship ครั้งที่ 9
ด.ช.ณรงค์วัฒน์  เกตุเจริญสกุล
    ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด Friendship Greater Victory
ด.ช.ภูมิรพี  มาตย์เหมาะ
    1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน JARAN TAEKWONDO IMPERIAL WORLD Championship 2017
    2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ACT Taekwondo Championship 2017
ด.ช.ปิติ  จตุรภัทร์
    1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน พร้อมถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม การแข่งขันตั้งฮั่วเส็งเทควันโดต้านภัยยาเสพติด
    2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด Friendship Greater Victory
ด.ญ.พรหมพร  อยู่พรหม    ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดปทุมธานี
ด.ญ.พิชญาภา  พัวเจริญ ได้รับรางวัลรวมชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำ Bangkok Mini Champopnship 2017
ด.ช.ณัฐนนท์  วรรณปะโพธิ์
ได้รับเหรียญทองประเภทฟรีสไตล์ 25 เมตร 50 เมตร 100 เมตร ประเภทกรรเชียง 25 เมตร ประเภทกบ 25 เมตร 50 เมตร และประเภทผีเสื้อ 25 เมตร 50 เมตร
ด.ช.กันตวัฒน์  ทัศนะ   ได้รับ
1. รางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำภาคกลาง 1 รุ่น 10 ปีชาย
2. รางวัลเหรียญทองประเภทเดี่ยวผสม ในการแข่งขันว่ายน้ำ Nonthaburi Swimming Cup 2017
3. ราววัลเหรียญทอง ประเภทกบ , ผีเสื้อ , ฟรีสไตล์ ในการแข่งขันว่ายน้ำ Chonburi Swimming Championship 2nd
ด.ญ.สุทรดา  พิณสุรงค์   ได้รับ
1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลหนองแค-สระบุรี สปิ้นเตอร์
2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ Kunlayanimit Championship 2017
ด.ญ.วรินยุพา  วราศัย   ได้รับรางวัลถ้วยนักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยมเหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ Bron to be the star
ด.ช.พรพรรธ  หอมชาติ   ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองแชมป์เปี้ยนชิพ
ด.ญ.ญาณิศา  พิทักษ์รังสรรค์   ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ The Mall Korat Swimming cup 2017
นางสาวชนิตา  พานิชเจริญ   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 46
ด.ช.นฤบดี  บุญวัฒน์   ได้รับ
1. รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ณ เมืองกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคกลาง ครั้งที่ 6
3. รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2560 ภาคกลาง ครั้งที่ 1
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
แข่งขันที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท
1. ด.ช.พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
2. ด.ช.ศุภกร เธียรจินดากุล             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6