เกียรติยศ ความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของโรงเรียน
1. รางวัล ความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2561
ด้านสถานศึกษา
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ได้รับรางวัล "โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล" ในระดับดีมาก
ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563
ด้านนักเรียน
ทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันภายใน - ภายนอกสถานศึกษา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ความถนัด และประสบการณ์ของนักเรียนทุกๆ ด้าน จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ดังรายการ
วง Full Feel Ska โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ Hotwave Music Awards 2018 ไปครอง ได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา 100,000 บาท
และทุนสนับสนุนเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนผู้ชนะอีก 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลรูปปิ๊กสีทอง
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การประกวดวงดนตรี
1. นางสาวภัทรวด    จันทรโอกุล                               6. นายกรกฎา  สุขหอม
2. เด็กหญิงณฐยา    เหลาผา                                    7. นายภูมิพัฒน์  ประเสริฐลักษมี
3. นายอดินนท์   สุวรรณสุข                                      8. นางสาวบุญฑริกา   รสิตานนท์
4. นางสาว สวรินทร์   มานะการ                                9.นายจักชลัช  สุวรรณสุข
5. นายวีรภัทร  พิณสุรงค์                                          10. เด็กหญิงฉัตร์รวี  ศุภเจริญจิรนนท์
2. รางวัล ความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2560
ด.ช.สกลพัฒน์  สุวรรณวิรุฬห์    ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
นายล่ำซำ  วรทวีธำรง    ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
นายล่ำซำ  วรทวีธำรง    ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
การแข่งขันงานการศึกษาเอกชนนนทบุรี
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
1. ด.ช.เขมรัฐ  วงษ์จันทร
2. ด.ช.วิชญะ   ชมชื่น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขต
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3
1. ด.ญ.ปภาวรินทร์  สมบูรณ์
2. ด.ญ.ปัณณรัตน์   อนันตภักดีพงศ์
3. ด.ญ.พัทธวรรณ   รุ่งเรือง
4. ด.ญ.พิชชาพร    จันทร์มุ้ย
5. ด.ญ.พิชญาภัค   วัฒนาจิรวัฒน์
ด.ญ.ชนิภร  เกาะลอย    ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ด.ช.ปัญยากร  ดวงมาลา    ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
ด.ญ.ลภัสรดา  บุตรวงศ์    ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ด.ช.ภูราพรรษ์  พูลผล    ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
นางสาวสุจารวี  สุขวรรณวิทย์    ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การแข่งขันพูดภาษาจีน
นายภูริศ  อุกฤษฎ์มโนรถ    ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
นางสาวพิมพ์ลักษณ์  สิรกุลพงศา    ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
นางสาวบัณฑิตา  เนติวงศ์    ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การแข่งขัน GENERAL QUIZ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์
1. นายณัฐวัฒก์    พนมนิเวศน์                                              3. นางสาวบุณฑริกา  รสิตานนท์
2. นางสาวนงค์กัญญ์    อนันต์ศิริกมล
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การประกวดวงดนตรี
1. ด.ญ.ณฐยา    เหลาผา                                              6. ด.ช.จักชลัช  สุวรรณสุข
2. ด.ญ.ฉัตร์รวี    ศุภเจริญจิรนนท์                                  7. นายภูมิพัฒน์  ประเสริฐลักษมี
3. ด.ญ.สวรินทร์  มานะการ                                           8. นายอดินนท์  สุวรรณสุข
4. ด.ญ.ภัทรวดี  จันทรโอกุล                                           9.นายกรกฎา  สุกหอม
5. นางสาวบุณฑริกา  รสิตานนท์                                    10. นาย วีรภัทร  พิณสุรงค์
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองและโล่รางวัล การสวดมนต์หมู่ฯสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1. นางสาวภัสราภา    เย็นทรวง                                              4. นางสาวปาริษา  นาวารักษ์
2. นางสาวภัณทิชา    จันทสาร                                                5. นางสาวณัฐณิชา  ธรรมยศ
3. นางสาวรุจิรา  ปลื้มใจ
ด.ช.ปุญญวี  กาญจนสำราญวงศ์    ได้รับ
    1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด School Taekwondo Festival Championship 2017
    2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน RSU Martial ART Taekwondo – Jujitsu
    3. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน The Emperor Taekwondo Championship ครั้งที่ 1
    4. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน เทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
    5. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Tiger Thai song Ki yong cup ครั้งที่ 13
    6. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโดรายการเพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 8
    7. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Heroes Taekwondo International Championship Bangkok Thonburi University Thailand 2017(มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี) ครั้งที่ 3
    8. ในการแข่งขัน Taekwondo มหาวิทยาลัยบูรพา Championship 2017 ครั้งที่ 1
ด.ช.สินธะ  สินธวาลัย   ได้รับ
    1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโดรายการเพื่อฝันเพื่อวันกียรติยศ ครั้งที่ 8
    2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด Kasetsart university championship ครั้งที่ 9
ด.ช.ณรงค์วัฒน์  เกตุเจริญสกุล
    ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด Friendship Greater Victory
ด.ช.ภูมิรพี  มาตย์เหมาะ
    1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน JARAN TAEKWONDO IMPERIAL WORLD Championship 2017
    2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ACT Taekwondo Championship 2017
ด.ช.ปิติ  จตุรภัทร์
    1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน พร้อมถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม การแข่งขันตั้งฮั่วเส็งเทควันโดต้านภัยยาเสพติด
    2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด Friendship Greater Victory
ด.ญ.พรหมพร  อยู่พรหม    ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดปทุมธานี
ด.ญ.พิชญาภา  พัวเจริญ ได้รับรางวัลรวมชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำ Bangkok Mini Champopnship 2017
ด.ช.ณัฐนนท์  วรรณปะโพธิ์
ได้รับเหรียญทองประเภทฟรีสไตล์ 25 เมตร 50 เมตร 100 เมตร ประเภทกรรเชียง 25 เมตร ประเภทกบ 25 เมตร 50 เมตร และประเภทผีเสื้อ 25 เมตร 50 เมตร
ด.ช.กันตวัฒน์  ทัศนะ   ได้รับ
1. รางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำภาคกลาง 1 รุ่น 10 ปีชาย
2. รางวัลเหรียญทองประเภทเดี่ยวผสม ในการแข่งขันว่ายน้ำ Nonthaburi Swimming Cup 2017
3. ราววัลเหรียญทอง ประเภทกบ , ผีเสื้อ , ฟรีสไตล์ ในการแข่งขันว่ายน้ำ Chonburi Swimming Championship 2nd
ด.ญ.สุทรดา  พิณสุรงค์   ได้รับ
1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลหนองแค-สระบุรี สปิ้นเตอร์
2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ Kunlayanimit Championship 2017
ด.ญ.วรินยุพา  วราศัย   ได้รับรางวัลถ้วยนักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยมเหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ Bron to be the star
ด.ช.พรพรรธ  หอมชาติ   ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองแชมป์เปี้ยนชิพ
ด.ญ.ญาณิศา  พิทักษ์รังสรรค์   ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ The Mall Korat Swimming cup 2017
นางสาวชนิตา  พานิชเจริญ   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 46
ด.ช.นฤบดี  บุญวัฒน์   ได้รับ
1. รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ณ เมืองกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคกลาง ครั้งที่ 6
3. รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2560 ภาคกลาง ครั้งที่ 1
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
แข่งขันที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท
1. ด.ช.พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
2. ด.ช.ศุภกร เธียรจินดากุล             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
การแข่งขันเทควันโด
เด็กชายพัสกร กลางหนองแสง
รางวัลชนะเลิศ ในรายการ นอร์ทกรุงเทพ เทควันโด แชมเปี้ยมชิพ ครั้งที่ 10
ประเภทยุวชนชาย 6 ปี รุ่น D น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รางวัลเหรียญทอง ในรายการ The Heroes Taekwondo Championship
ประเภทต่อสู้คลาส B รุ่น C - 26 kg อายุไม่เกิน 6 ปี ชาย
เด็กชายวรพัฒน์ เย็นร่มไทร
รางวัลชนะเลิศ ในรายการ Korat Open Taekwondo Championship
ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ชาย รุ่น A
เด็กเหญิงเฌอฮานน์ สมรูป
รางวัลชนะเลิศ ในรายการ Korat Open Taekwondo Championship
ประเภทพุ่มเซ่เดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง ระดับสายเหลือง
เด็กหญิงจารุวรรณ เย็นร่มไทร
รางวัลชนะเลิศ ในรายการ Korat Open Taekwondo Championship
ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี หญิง 29 - 32 กก. รุ่น C ระดับสายเหลือง
นายสิทธินัย สมรูป
รางวัลชนะเลิศ ในรายการ Korat Open Taekwondo Championship
ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ชาย 59 - 63 กก. รุ่น F
2. รางวัล ความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้อันดับที่ 10 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้อันดับที่ 5 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้อันดับที่ 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
3. รางวัล ความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2557
รายการ Bangkok เทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทย 2014
วันที่ 7 มิถุนายน 2557
สนามกีฬา ไทย - ญี่ปุ่นดินแดง
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รุ่นเยาวชนอายุ 7-8 ปี
1. เด็กชายวรพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รุ่นเยาวชนอายุ 11-12 ปี
1. เด็กหญิงจารุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปี
1. นายสิทธินัย สมรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
รายการ ฟิกเกอร์สเกตลีลา นานาชาติ 2014
วันที่ 22-24 พฤษภาคม
ประเทศฟิลิปปินส์
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รุ่นเยาวชนอายุ 13-15 ปี
1. เด็กหญิงธชาพิมพ์  แสงเรืองชยานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
แข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งรายการ 40th Hong Kong International Open Tenpin Bowling Championships 2014
วันที่ 10-15 มิถุนายน 2014
SCAA Bowling Centre ประเทศจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทหญิงคู่ และ ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Master หญิงเดี่ยว
นางสาว กรรตพร สิงหบุบผา ม.5/4
แข่งขันประกวดดนตรีสากล เทศบาลนครปากเกร็ด ระดับมัธยมศึกษา โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก และเยาวชนประจำปี 2557
วันที่ 17 มิถุนายน 2557
ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วง Sky Life
1. นายศักดิธัช พงษ์นุช
2. นายวิชชญะ กรตระกูลกาญจน์
3. นายอติชาต ตรีงสรึงสถิตย์วงศ์
4. นายนรากร สุ่มดี
5. นายเอกรัตน์ คงสถิตย์
รางวัลชมเชย วง Kamera Band
1. นายจิรายุส ภู่นิ่ม
2. นายหัตถชัย แสงนาค
3. นายณัฐธนันท์ จันทรมังคละศรี
4. นางสาวกมลพัตร สุขมาก
5. นางสาวจิดาภา ศิริโฆษิตยางกูร
รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม (MVP)
ประเภทเบส (Bass)
นายณัฐธนันท์ จันทรมังคละศรี
ประเภทคีย์บอร์ด (Keyboardist)
นางสาวจิดาภา ศิริโฆษิตยางกูร
รายชื่อวงดนตรีและนักดนตรีที่ได้เข้าร่วมประกวด
วง Ambulance
1. นายวรโชติ นวลลักษณ์
2. เด็กชายคริษฐ์วโรตม์ บุญเครือชู
3. เด็กชายวีรภัทร พิณสุรงค์
4. เด็กชายจักรกริศน์ เจียมจิตต์
5. เด็กหญิงบุษบา แคะจู
วง Superb Band
1. นายนิติ คุ้มพะเนียด
2. นายกิตติศักดิ์ ไชยเนตร
3. นางสาวจิราภรณ์ รัตนนิยม
4. นายภัฏฏิ ปรัชญาภราดร
5. นายธนากร เสือเปรียว
6. นายวริทธิ์ธร พร้อมมูล
วง Ok ซึ้ง Band
1. นายปกฉัตร อุยานันท์
2. นายศุภกฤต แซ่ลิ้ม
3. นายภัทรพล สุขสวัสดิ์
4. นายธัญตกานต์ ณ ขอนแก่น

วง Smoothz
1. นายปภัส ลิมสุนทอง
2. นายนรวีร์ ธนาวิบูล
3. นายกฤษนรินทร์ ภู่พวง
4. นายกิตติศักดิ์ แทนไทย
5. นายภัทรเทพ สุทธศีล

แข่งขันประกวดดนตรีระดับจังหวัด ในโครงการเทศกาลเด็กนนท์ รวมพลคนมีพลัง
ตอน รวมพลวัยมันส์ ปล่อยพลังฮอร์โมนส์ (Nonthaburi Youth Festival 2014)
วันที่ 11 มิถุนายน 2557
รายชื่อนักดนตรีที่ได้เข้าร่วมประกวด
1. เด็กหญิงนันท์นภัส ตั้งจิตสระธรรม
2. นายวิศรุต ชุนชาติประเสริฐ
3. นายธัญธร ธัญญจิตต์โรจน์
4. นางสาวชนินาถ สัตยาภรณ์
5. นายพนัสชัย แสงอ้วน
6. นางสาวชวิศา เลียนเสี้ยว
7. นายอัยการ ทรัพย์มี
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ระดับประเทศ) วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับประถมศึกษา
เด็กชายต้นกล้า ไข่มุกข์
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2557
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ประวาดวาดภาพระบายสี
รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เด็กหญิงรติญาติ์ เมืองใหญ่
รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
เด็กหญิงพรหมพร พร้อมจิ๋ว
ประกวดแต่งกลอนสด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
1. เด็กหญิงศุภิสรา ปรีชาสวัสถ์
2. เด็กหญิงณิชา ณ สงขลา
3. เด็กหญิงกษพร น้อยดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1. เด็กหญิงบุญยเกียรติ รุ่งโชติ
2. เด็กหญิงพัทธนั้นท์ กิตติพันธุ์วนิช
3. เด็กหญิงวรัญญา สิงห์จันทร์
รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าร่วมประกวด
วาดภาพระบายสี
เด็กชายตรีบดินท์ นับถือตรง เข้าร่วมในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3
คัดไทย
1. เด็กหญิงชนิภรณ์ เกาะลอย เข้าร่วมในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ขันธ์สุวรรณ เข้าร่วมในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6
มารยาทไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
1. เด็กชายภัทรกร จอประดิษฐ
2. เด็กหญิงธัชณา ศิลปะภักดี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
1. เด็กชายอานนท์ เนื่องพลี
2. เด็กหญิงณัฐนิชกานต์ ดอย
รายการ เทควันโด องค์การบริหารส่วนตำบล จ.อุตรดิตถ์ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่2
( ชิงแชมป์ภาคเหนือ ) ชิงถ้วยพระราชทาน พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557
เด็กชายวรพัฒน์ เย็นร่มไทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทต่อสู้ คลาส A รุ่น ยุวชนชาย อายุ 7-8 ปี
พร้อม ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ชาย
เด็กหญิงจารุวรรณ เย็นร่มไทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทต่อสู้ คลาส A
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองพุมเซ่คู่ผสม พร้อมถ้วยรางวัล รุ่นอายุ 11 - 12 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2พุ่มเซ่เดียว รุ่นยุวชนหญิง อายุ 11 - 12 ปี
นายวิทธินัย สมรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทต่อสู้ คลาส A รุ่นเยาวชนชาย อายุ 15 - 17 ปี
และถ้วยพระราชทาน พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
การแข่งขัน Smart Teen Award Prince & Princess Thailand 2014 เป็นการประกวดค้นหาสุดยอดเยาวชนไทยครั้งที่ 4
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557
โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์
นายอธิบดี พรมนาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
รางวัลตำแหน่ง Smart teen award
รางวัลตำแหน่ง Mr.handsome Make up
การแข่งขันกีฬาเทนนิส ประจำปีการศึกษา 2557
เด็กหญิงตปณีย์ บุญวัฒน์
รางวัลชนะเลิศ ในรายการ Doniop Junior Championships 2014
รางวัลชนะเลิศ ในรายการ Air Asia Junior Tennis Tournament 2015 รุ่นอายุ 10 ปี
รางวัลชนะเลิศ ในรายการช้างลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2557 ภาคกลางครั้งที่ 8
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี
เด็กชายนฤบดี บุญวัฒน์
รางวัลรองชนะเลิศ ในรายการกีฬาเทนนิส โตโยต้า เยาวชนดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2014 ภาคกลางครั้งที่ 4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการ Air Asia Junior Tennis Tournament 2015
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการช้างลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2557 ภาคกลางครั้งที่ 8
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี
การแข่งขันเทควันโด
เด็กชายพัสกร กลางหนองแสง
รางวัลชนะเลิศ ในรายการ นอร์ทกรุงเทพ เทควันโด แชมเปี้ยมชิพ ครั้งที่ 10
ประเภทยุวชนชาย 6 ปี รุ่น D น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รางวัลเหรียญทอง ในรายการ The Heroes Taekwondo Championship
ประเภทต่อสู้คลาส B รุ่น C - 26 kg อายุไม่เกิน 6 ปี ชาย
เด็กชายวรพัฒน์ เย็นร่มไทร
รางวัลชนะเลิศ ในรายการ Korat Open Taekwondo Championship
ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ชาย รุ่น A
เด็กเหญิงเฌอฮานน์ สมรูป
รางวัลชนะเลิศ ในรายการ Korat Open Taekwondo Championship
ประเภทพุ่มเซ่เดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง ระดับสายเหลือง
เด็กหญิงจารุวรรณ เย็นร่มไทร
รางวัลชนะเลิศ ในรายการ Korat Open Taekwondo Championship
ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี หญิง 29 - 32 กก. รุ่น C ระดับสายเหลือง
นายสิทธินัย สมรูป
รางวัลชนะเลิศ ในรายการ Korat Open Taekwondo Championship
ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ชาย 59 - 63 กก. รุ่น F
รายการแข่งขัน เทเบิลเทนนิส ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศครั้งที่ 43 ประจำปีพ.ศ. 2557
ด.ช.สิทธิศักดิ์ นุชชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ชนะเลิศ ชายเดี่ยว รุ่นอายุ 10 ปี
ด.ญ.ญาริศา ติรภัทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/4
ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 15 ปี
การแข่งขัน ฟิกเกอร์สเก็ต รายการ South East Asian Figure skating and Short Track speed skating Trophy 2014
5 - 7 ธันวาคม 2557
ด.ญ. ธชาพิมพ์ แสงเรืองชยานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รุ่น Basic Novice B girl อายุ ระหว่าง 13-14 ปี