โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
 
ประจำปี พ.ศ. 2554-2555
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น ประเทศ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
1 นายวิทธ์ธร   พร้อมมูล ม.5 สวิสเซอร์แลนด์ 12 สิงหาคม 2554 - 1 มกราคม 2555
ประจำปี พ.ศ. 2555-2556
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น ประเทศ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
1 นายชนัตถ์   สิรกุลพงศา ม.6 อาร์เจนตินา 12 กุมภาพันธ์ 2555 - 19 มกราคม 2556
ประจำปี พ.ศ. 2556-2557
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น ประเทศ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
1 นางสาวปภานันท์   รวมทรัพย์ ม.5 ลัตเวีย 23 สิงหาคม 2556 - 1 กรกฎาคม 2557
ประจำปี พ.ศ. 2557-2558
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น ประเทศ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
1 นางสาวไอริณ   อุกฤษฎ์มโนรถ ม.6 สหรัฐอเมริกา 6 สิงหาคม 2557 - 7 กรกฎาคม 2558
2 นายณรงค์ศัพดิ์   ธรรมเจตนา ม.6 สหรัฐอเมริกา สิงหาคม 2556 - กรกฎาคม 2557
ประจำปี พ.ศ. 2558-2559
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น ประเทศ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
1 นางสาววิภาวรรณ   วิโรจ์เฉลิม ม.5 ลัตเวีย 6 สิงหาคม 2558 - 6 กรกฎาคม 2559
ประจำปี พ.ศ. 2559-2560
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น ประเทศ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
1 นางสาวญาณิน   พานิชกุล ม.5 บราซิล 20 กรกฎาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559